NAJLEPSZY PORTAL POLONIJNY

Federalizacyjne plany KE zagrażają suwerenności państw – Ordo Iuris na posiedzeniu EKR

Przedstawiciele Instytutu Ordo Iuris wzięli udział w posiedzeniu Grupy Roboczej Europejskich Konserwatystów i Reformatorów ds. reformy instytucjonalnej. Prezentacja dotyczyła m.in. strefy euro, praw socjalnych, prawa rodzinnego, prawa konkurencji i konsekwencji wynikających z funduszy odbudowy Next Generation EU. Eksperci wykazali, że Unia Europejska dąży do stworzenia państwa federacyjnego, głęboko ingerując w funkcjonowanie państw członkowskich także w kwestiach pozostających poza jej kompetencjami i naruszając tym samym prawo unijne. Jako jeden z przykładów najpoważniejszej ingerencji Unii Europejskiej w funkcjonowanie państwa członkowskiego wskazali nakaz uznawania adopcji dokonanych w innym kraju przez pary jednopłciowe czy konieczność zaakceptowania tzw. małżeństw jednopłciowych zarejestrowanych w innym państwie członkowskim.

Dr Tymoteusz Zych

Raport przedstawili wiceprezes Ordo Iuris dr Tymoteusz Zych, zastępca dyrektora Centrum Prawa Międzynarodowego r.pr. Katarzyna Gęsiak i analityk Centrum Analiz Legislacyjnych apl. radc. Weronika Przebierała. Eksperci zwrócili uwagę m.in. na skutki uczestnictwa w strefie euro w świetle zmian PKB per capita danego państwa członkowskiego. Z analizy wynika, że na wejściu do strefy euro straciły takie kraje jak Francja, Hiszpania, Grecja, Portugalia i Włochy. Szczególny uszczerbek w tym zakresie poniosły Włochy, których PKB per capita pogorszył się o prawie 19 punktów procentowych po 20 latach uczestnictwa w strefie euro.

Podczas prezentacji poruszony został również temat praw socjalnych. Eksperci wskazali, że niektóre projekty aktów normatywnych Komisji Europejskiej pozbawiają państwa możliwości realizowania własnego planu rozwoju społeczno-gospodarczego. Do takich zaliczyć można projekt dyrektywy KE w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych. Komisja rekomenduje, aby wszystkie kraje określiły kryteria uaktualnienia minimalnego wynagrodzenia oraz by wynosiło ono co najmniej 50 proc. średniej pensji w danym kraju. Co istotne, przepisy unijne nie pozwalają na odgórne ustalanie wysokości płacy minimalnej.

Prawnicy Ordo Iuris przeanalizowali również dyrektywę dotyczącą delegowania pracowników, zgodnie z którą, po 12 miesiącach pracownik delegowany zostaje zrównany z pracownikiem państwa przyjmującego, a tym samym należy zapewnić mu takie same warunki zatrudnienia. Znacznie zwiększa to koszty delegowania pracowników dla polskich przedsiębiorców, którzy na arenie międzynarodowej są pod tym względem liderami. Ponadto, eksperci poruszyli kwestię Pakietu mobilności, który wprowadził regulacje silnie ingerujące w sposób prowadzenia działalności przez przedsiębiorców.

Zagrożenia związane z wybiórczym stosowaniem narzędzi prawnych przysługujących Komisji Europejskiej dotyczą m.in. prawa konkurencji. Jako przykład eksperci wskazali projekt Nord Stream 2, którego funkcjonowanie spowoduje umocnienie pozycji Gazpromu na rynku, a tym samym nie leży w interesie całej Unii Europejskiej, w tym także Polski. Mimo to, KE jako organ ochrony konkurencji na szczeblu unijnym nie realizuje w tym przypadku swych kompetencji.

Niezgodne z traktatami działania Komisji związane są także z jej ingerencją w prawo rodzinne materialne, co pozostaje w sprzeczności nie tylko z traktatami i Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, ale także licznymi stanowiskami TSUE. W kwietniu tego roku KE zapowiedziała rozpoczęcie prac nad rozporządzeniem w sprawie „uznawania rodzicielstwa między państwami członkowskimi”. Jego celem jest akceptacja adopcji dokonanych w innym kraju przez pary jednopłciowe. Konsekwencją przyjęcia tej regulacji będzie zmuszenie Polski do uznawania „rodzicielstwa” osób tej samej płci, pomimo że nie pozwala na to prawo krajowe.

Podczas posiedzenia głos zabrali także europosłowie EKR. Michael Michiel Hoogeveen z Holandii, Cristian Terheș z Rumunii i Ladislav Ilčić z Chorwacji również zwrócili uwagę na problemy poruszone przez Ordo Iuris i pozytywnie ocenili raport przygotowany przez ekspertów.

  • Autor: Ordo Iuris

Education Template