NAJLEPSZY PORTAL POLONIJNY

Przesłania Maryi z Trevignano Romano wypełniają się na naszych oczach! Co nas jeszcze czeka?

Pod koniec 2019 roku i w pierwszej połowie roku 2020 zagrożenia nakreślone przez Najświętszą Dziewicę w objawieniach w Trevignano Romano stały się faktem. Rozpoczęła się gwałtowna, głęboka przemiana struktury wszystkich narodów – społeczno-polityczna, duchowa i religijna. Zapowiedziane przez Najświętszą Dziewicę negatywne wydarzenia zaczęły się szybko urzeczywistniać.  Co jeszcze nas czeka? Jakie przesłania ma dla nas Maryja?

Zagrożony Kościół

Wiele ze słów kierowanych do wiernych podczas objawień Maryi dotyczyło wiary i Kościoła katolickiego. Postępowi przedstawiciele Kościoła zgłosili inicjatywy mające na celu modyfikację liturgii (np. zmianę modlitw) i zmianę kierunku nauczania, co jest sprzeczne z prawdą Ewangelii. Postawa Watykanu wobec innych religii wydaje się zbyt ustępliwa, a nowy kurs obrany przez Kościół katolicki wydaje się zmierzać w stronę znacznego zbliżenia do innych wyznań. Wygląda na to, że ostatecznym celem jest położenie podwalin pod jedną światową religię, a tym samym odejście od mandatu powierzonego Kościołowi przez Jezusa, a mającego na celu obronę i szerzenie Jego słowa. Podejmowano różne próby weryfikacji doktryny, na przykład pod kątem dopuszczenia do sakramentów osób rozwiedzionych, które zawarły nowe związki, co wzbudziło wątpliwości i zakłopotanie większości wiernych.

Skandale dotyczące wysokich hierarchów kościelnych (od pedofilii po przywłaszczenie pieniędzy), które wypłynęły w ostatnim czasie, dowodzą, że ostrzeżenia przed degradacją Kościoła, zawarte w licznych orędziach Matki Bożej w objawieniach w Trevignano Romano, nie były oderwane od rzeczywistości. Zarządzenia władz w czasie pandemii, zaakceptowane bez sprzeciwu przez hierarchie kościelne (zamknięcie kościołów i brak dostępu do sakramentów, ograniczona liczba wiernych obecnych na Mszy, rozdawanie Komunii Świętej na rękę), dowodzą prawdziwości orędzi dotyczących odstępstw w Kościele, przekazywanych ludzkości przez Jezusa i Matkę Bożą (niektóre z proroctw powierzonych innym mistykom uprzedzały już chrześcijan o rosnących trudnościach, jakie napotkają w przyszłości w uczestnictwie we Mszy Świętej i przyjmowaniu Eucharystii).

Przewidziana epidemia koronawirusa

W marcu 2020 roku świat zatrzymała informacja o pandemii koronawirusa. Słowa wypowiedziane przez Maryję 28 września 2019 roku Giselli nabrały innego znaczenia. Przesłanie brzmiało następująco:

Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie w waszych sercach. Módlcie się, módlcie się, módlcie się o pokój i w intencji tego, co was czeka. Módlcie się za Chiny, ponieważ stamtąd nadejdą nowe choroby, wszystko jest już gotowe, by zanieczyścić powietrze nieznanymi bakteriami. Módlcie się za Rosję, ponieważ nadchodzi tam wojna. Módlcie się za Amerykę, jest w wielkim upadku. Módlcie się za Kościół, ponieważ nadchodzą wojownicy, a atak będzie katastrofalny; nie pozwólcie się zwieść wilkom przebranym za owieczki, wkrótce nastąpi wielki przewrót. Patrzcie na niebo, zobaczycie znaki końca czasów. Będę z wami do końca modlitwy. Teraz błogosławię was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Przesłanie, podobnie jak wiele innych przekazanych przez Najświętszą Dziewicę w Trevignano, zostało odczytane z należną uwagą. Nie budziło jednak szczególnych obaw, ponieważ w tamtym czasie nie można było ocenić ani czasu, kiedy się ono wypełni, ani dotkliwości jego skutków. Prorocze znaczenie wskazań Najświętszej Dziewicy stało się oczywiste dopiero kilka miesięcy później.

Z powodu pandemii rządy większości krajów świata zastosowały bardzo drastyczne środki, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa: ogólny lockdown, obowiązek noszenia rękawiczek, przyłbic czy maseczek, zakaz zgromadzeń. W pierwszym okresie przymusowego zamknięcia narzuconego przez władze (we Włoszech od końca marca do pierwszych tygodni maja 2020 roku) zawieszono wszelkie formy modlitwy wspólnej. Spotkania grupy modlitewnej Giselli na wspólne odmawianie różańca (w zwykłych miejscach spotkań: w kaplicy Najświętszego Serca we wtorki i soboty, na wzgórzu przy Campo delle Rose trzeciego dnia każdego miesiąca) musiały więc zostać odwołane.

Przesłania wciąż jednak były kierowane do ludzkości. Przez cały okres przymusowego zamknięcia, podczas odmawiania różańca w swoim domu (często online ze wszystkimi członkami grupy modlitewnej) Gisella nadal była „nawiedzana” przez Jezusa i Maryję.

W tych przesłaniach, w odróżnieniu od dotychczasowych, zawarte są pouczenia dotyczące działań, jakie należy podjąć, aby poradzić sobie z poważnymi trudnościami przepowiedzianymi przez niebo, które konkretnie odzwierciedlają się w zmianie aktualnej sytuacji. Dostrzegamy wolę Matki Bożej, która pragnie wziąć wiernych za rękę i prowadzić krok po kroku w trudnych próbach, do których pokonania są wezwani. W orędziu z 21 marca 2020 roku Matka Boża potwierdziła, że Jej „misją” na ziemi jest ostrzeganie ludzi przed dramatycznymi wydarzeniami, aby przygotować ich do stawienia im czoła bez lęku:

Ukochane dzieci, dziękuję, że jesteście tutaj na modlitwie.

Moje ukochane dzieci, jakże jesteście przestraszone

z powodu tego wszystkiego, co się dzieje.

Zeszłam na ziemię, aby was ostrzec i przygotować

na wszystko, co miało się wydarzyć.

Z niektórych zdań zawartych w przesłaniach, jakie Matka Boża powierzyła Giselli w tych miesiącach, można wywnioskować, że obawia się Ona serii „apokaliptycznych” wydarzeń, które będą miały miejsce w niezbyt odległej przyszłości („najgorsze, jakie ludzkość kiedykolwiek przeżyła”), wśród nich nadejścia Antychrysta i zaciekłych prześladowań chrześcijan. Te wydarzenia, według orędzia, prawdopodobnie będą miały miejsce, gdy „ofiara eucharystyczna Mszy Świętej” zostanie usunięta ze świata.

Wkrótce nadejdzie ostrzeżenie”

Maryja w Trevignano Romano mówi jeszcze o jednej ważnej przepowiedni – zanim nastąpią katastrofy, ludzie otrzymają ostatnią szansę nawrócenia: wielkie ostrzeżenie. Podczas tego niezwykłego wydarzenia, szczegółowo opisanego przez Matkę Bożą od pierwszych orędzi powierzonych Giselli, wszyscy ludzie wpadną w stan ekstazy i zobaczą swoje grzechy popełnione za życia. Dla tych, którzy przyjęli Boga do swojego serca, będą to chwile radosne. Dla innych cierpienie będzie straszne. Będą oni mieli ostatnią szansę, by się nawrócić i okazać szczerą skruchę. Będzie to ostatnia dana im możliwość uniknięcia ostatecznego oczyszczenia i wiecznej kary piekła. Ostrzeżenie będzie poprzedzone pojawieniem się na niebie dużego czerwonego krzyża. Takie wizje potwierdzone są również przez innych mistyków. Opisuje je m.in. Christine Watkins w książce „Ostrzeżenie”.

Co powinien zrobić każdy z nas? W oczekiwaniu na wydarzenia apokaliptyczne Matka Boża i Jezus podkreślają, że zbawienie może zapewnić jedynie Bóg, trzeba się więc modlić i wrócić do sakramentów. Zachęcają usilnie do nawrócenia i miłości Bliźniego.

ZOBACZ WIĘCEJ TUTAJ [link: https://bit.ly/3v9sgo6]

*Tekst powstał na podstawie książki „Czułość Maryi i słowa napomnienia dla Jej dzieci”, wydanej nakładem Wydawnictwa Esprit

Education Template